събота, 16 март 2019 г.

Задача за проверка


Форматирайте текста, като изпълните следните указания:

1.     Заглавието да е с шрифт Times New Roman, размер 16 pt, центрирано, със стил подчертано, червен цвят;

2.     Името на автора да е с шрифт Times New Roman, размер 14 pt, центриран, стил удебелен, червен цвят;

3.     Основният текст да е с шрифт Ariel, размер 12 pt, стил курсив(наклонен), двустранно подравнен, син цвят. Двата параграфа са имат отстъп на първия ред (използвайте клавиша Tab);

След приключване на форматирането запишете текста във файл с име басня в папка с вашето име.

четвъртък, 7 март 2019 г.

ЗАДАЧА


Препишете текста:


Форматирайте текста, като изпълните следните указания:
1.     Заглавието да е с шрифт Times New Roman, размер 16 pt, центрирано и стил подчертано, червен цвят;
2.     Израза „Драги ми Смехурко“ да е с шрифт Times New Roman, размер 14 pt, центриран, стил удебелен, червен цвят;
3.     Основният текст да е с шрифт Verdana, размер 12 pt, стил курсив(наклонен), двустранно подравнен с отстъп на първия ред (използвайте клавиша Tab), син цвят;
4.     Последните три реда да са с шрифт Times New Roman, размер 14 pt, дясно подравнени, с червен цвят;
След приключване на форматирането запишете текста във файл с вашето име в папка.

понеделник, 25 февруари 2019 г.

Формаиране на текст на ниво абзац

Препишете текста от фиг.3 на стр.47 от учебника и след това оформете.

Домашно:
Свалете файла himn.docx от тук. Напишете в тетрадката:
1.От колко абзаца се състои стихотворението?
2.Има ли преминаване на нов ред в един и същ абзац?
3.Какво е подравняване?
4.Има ли отстъп на първия ред?
5.Какво е разстоянието между редовете?
6.Какво е разстоянието между абзаците?

вторник, 19 февруари 2019 г.

Цвят на фона

За цветовете в HTMLВ този случай атрибутът style се прилага за елемента body, но може да се отнася и за заглавия, параграфи и т.н.:
<body style="background-color:yellow">  
с това фонът на цялата страница ще стане жълт.

Пример:
<html>
  <body style="background-color:yellow">
  <h1>HTML стилове - фонов цвят</h1>
  <p> За тази страница е указан жълт фонов цвят. Можете да смените цвета
  като замените "yellow" примерно с red, green, white, blue, maroon, teal.
</p>
   </body>
</html>

Задача:
Променете цвета на фона на страницата на син.